ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์สเปิดจองหุ้นไอพีโอสำหรับนักลงทุนทั่วไป 14-17 ตุลาคม นี้ก่อนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 พฤศจิกายน นี้

  • ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 23 – 27 บาทต่อหุ้น
  • คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่17 ตุลาคม 2557
  • เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้สัญลักษณ์“BA” ประมาณวันที่3 พฤศจิกายน 2557

6 ตุลาคม 2557 (กรุงเทพ) / บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (President) ได้เผยถึงความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดจองหุ้นไอพีโอ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2557 จนถึง เวลา 15.30น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 23 – 27 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 

ในการนําเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 11,960 ถึง 14,040 ล้านบาท นับเป็นการทําไอพีโอที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่1ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะนําเงินที่ระดมทุนได้เพื่อใช้ในการขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สํารองสําหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมบํารุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

นายพุฒิพงศ์ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ ได้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 46 ปี ของการดําเนินธุรกิจด้านการบิน ที่ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินครบวงจร โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ปัจจุบันเป็นสายการบินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและขยายไปสู่ระดับภูมิภาค ล่าสุดได้รับ 2 รางวัล World’s Best Regional Airline และ Best Regional Airline in Asia 2014 จาก SKYTRAX นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจสนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ซึ่งเป็ นฮับในทางภาคใต้ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด นอกจากนั้น ยังให้บริการทางการบินประเภทอื่นๆ กับสายการบินชั้นนําระดับโลก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผ่านบริษัท Bangkok Air Catering (BAC) ที่ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบิน บริษัท Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling (BFS Ground) ที่ให้บริการภาคพื้น และให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และ บริษัท WFS-PG Cargo (BFS Cargo) ซึ่งให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นประมาณร้อยละ 7.83 ของหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ว โครงสร้างทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการดําเนินธุรกิจการบินในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค”

“การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอนาคตของบริษัท การบินกรุงเทพจํากัด (มหาชน)” นายพุฒิพงศ์กล่าวสรุป

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้จองซื้อรายย่อยที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ตัวแทนจําหน่ายหุ้นทั้ง 5 ราย ได้แก่ 

  • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร
  • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามวันและเวลาทําการของแต่ละสาขา

ทั้งนี้ตัวแทนจําหน่ายหุ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้น ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจํานวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายหุ้นมีจํานวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2.5 เท่าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย
ต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจําหน่ายหุ้น

ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นตํ่าจํานวน 2,000 หุ้น และจะต้องเป็ นจํานวนทวีคูณของ 100แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 50,000 หุ้นต่อ1ราย การจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยจะกระทําโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือดผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของตัวแทนจําหน่ายหุ้นภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่22 ตุลาคม 2557 ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจํานวนน้อยกว่าจํานวนที่จองซือหรือจํานวนจองซื้อขั้นตํ่าที่กําหนดหรือได้รับการจัดสรรรไม่ครบตามจํานวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายตํ่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

บริษัทฯ คาดว่าพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้สัญลักษณ์ “BA”

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com/ir หรือ บม. หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 02 618 1000, 02 231 3777 หรือติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 265 5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 2658731

 

 

 

 

 

Message
ปิด