ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์สแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นไอพีโอ เปิดจองซื้อ 14-17 ตุลาคมนี้

6 ตุลาคม 2557 -- บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (President) ลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน), Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse (Singapore) Limitedและ DBS Bank Ltd. เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Lead Underwriter) ในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Co-underwriter)อีก 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัดบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จะเปิดจองซื้อสําหรับนักลงทุนรายย่อยระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม นี้ ที่ราคาเสนอขายเบื้องต้น 23-27 บาท** โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ ภายในสัญลักษณ์ BA ในวันที่ 3 พฤศจิกายน นี้

หมายเหตุ
* ตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายห้นุ มีจำนวนเท่ากับ หรือสูงกว่า 2.5 เท่า ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผูจ้องซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น
** ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสดุ ของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 27 บาทต่อหุ้น

สำหรับรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ โปรดดูข้อ ข้อ 6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์การเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Message
ปิด