สนามบินตราด

สนามบินตราด    ชมภาพจริง

เปิดทำการบินเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2546 สนามบินตราดเป็นสนามบินแห่งที่ 3 ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ พื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง และตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยาง ห่างจากอ่าวธรรมชาติประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีท่าเรือข้ามไปยังเกาะช้างได้ มีพื้นที่สามารถสร้างทางวิ่งได้กว้าง 45 เมตร ยาว 1,800 เมตร เพื่อใช้กับอากาศยานของบริษัทฯที่มีอยู่ ทั้งนี้พื้นที่ที่ต้องการในการจัดตั้งสนามบินนี้ ในทางวิ่งยาว 2,000 เมตร รองรับน้ำหนักได้ 22 ตัน พร้อมเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จำเป็นต้องใช้พื้นที่เป็นเนื้อที่รวมประมาณ 1,200 ไร่

ประโยชน์ที่จะได้จากการมีสนามบินพาณิชน์เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดประโยชน์ใช้สอยร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ภาพรวมโดยกว้างจะเป็นการเปิดประตูภาคตะวันออกขึ้นที่จังหวัดตราด เชื่อมการเดินทางลัดทางอากาศภาคกลางผ่านภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ ข้ามทะเลสู่จังหวัดในภาคใต้ อาทิ ระนอง ภูเก็ต หาดใหญ่ โดยมิต้องเดินทางมาตั้งต้นที่กรุงเทพฯ ในมุมกลับกัน การขนส่งทางอากาศจากภาคใต้ผ่านภาคตะวันออก ณ จังหวัดตราดไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น หรือพ้นจากนั้นไปยังภาคเหนือ เมื่อข่ายคมนาคมทางอากาศรองรับกันต่อไป

การเดินทางด้วยเครื่องบินตรงจากจังหวัดตราดไปยังกรุงเทพฯ หรือข้ามทะเลไปยังจุดต่างๆ จากหัวหินลงไปยังภาคใต้ หรือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคเหนือ โดยตัวอย่างเส้นทางและเวลาการเดินทางที่ประหยัดได้มากมาย โดยใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ ดังนี้

1.ตราด-กรุงเทพฯ 45 นาที

2.ตราด-ภูเก็ต 1 ชั่วโมง 35 นาที

3.ตราด-สมุย 1 ชั่วโมง

สำหรับการเปิดจุดเพื่อให้สนามบินนี้ทำการบินไปยังประเทศใกล้เคียงหรืออื่นใดนั้นทำได้ และบริษัทฯพร้อมเพื่อบริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศเช่นที่ปฎิบัติอยู่ หากเป็นนโยบายสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม และหากไม่มีสิ่งใดขัดต่อนโยบายของทางราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ.2551 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2552 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2554 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

 

Limousine Service

บริษัทกรุงเทพลิมูซีนตั้งอยู่ในสนามบินตราด บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินตราดไปยังเกาะช้าง เริ่มตั้งแต่ท่าเรือฝั่งเกาะช้างไปจนถึงสุดปลายทางของเกาะช้างคือหมู่บ้านบางเบ้า โดยมีอัตราค่าโดยสารดังนี้

1. ค่าโดยสารแบบ Joins Transfer
  1.1 เที่ยวเดียว ราคา 500 บาท/ท่าน
  1.2 ซื้อแบบไป-กลับ 900 บาท/ท่าน
2. ค่าโดยสารแบบ Private Transfer (ไม่เกิน 8 ท่าน)
  2.1 เที่ยวเดียว ราคา 3,500 บาท/คัน
  2.2 ซื้อแบบไป-กลับ 6,000 บาท/คัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-222-5296 086-563-8889 อีเมล์ info@kohchangaccom.com

Message
ปิด