สนามบินสุโขทัย


สนามบินสุโขทัย    ชมภาพจริง

เปิดทำการบินเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2539 สนามบินสุโขทัย มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต 3 ตำบล คือ ต.ท่าทอง ต.คลองกระจง และ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีที่ 2535 และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2539 ในเส้นทางกรุงเทพฯ–สุโขทัย–เชียงใหม่ เมื่อ 12 เมษายน 2539 และ สุโขทัย–เสียมราฐ (นครวัด) เมื่อ 28 มีนาคม 2543 โดยใช้เครื่องบิน ATR 72-200 ขนาด 70 ที่นั่ง

การออกแบบอาคารผู้โดยสารเป็นลักษณะทรงไทย เปิดโล่งตามศิลปะสุโขทัยโบราณ เพื่อความกลมกลืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย โดยตัวอาคารสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอาคารละ 150 คน ปัจจุบันทางวิ่ง (Runway) ยาว 2,300 เมตร กว้าง 45 เมตร รองรับน้ำหนักได้ 45ตัน

สนามบินสุโขทัย ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ ด้านแรงงานต่างด้าว, ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์, ด้านภาษีอากร และการหักลดหย่อน และด้านเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มาเป็นผู้ดูแลด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศ และด้านการสื่อสารการบิน โดยให้บริการข่ายสื่อสารการบินผ่านดาวเทียม VSAT และยังได้รับความร่วมมือจากกองอากาศการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศและรายงานสภาพอากาศบริเวณสนามบิน โดยใช้เครื่องวัดทิศทางความเร็วของลม เครื่องวัดความกดอากาศ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้ทั้งสนามบินสุโขทัยและสนามบิน สมุยด้วย

สนามบินสุโขทัยได้รับอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรประกอบกิจการเดินอากาศแบบประจำมีกำหนดประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านศุลกากร ด่านกักกันพืช และด่านควบคุมโรคติดต่อ สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศได้

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เปิดสนามบินสุโขทัย พร้อมให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ-สุโขทัย และ กรุงเทพ-สุโขทัย-ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ฯลฯ รวมทั้ง ในเส้นทางในประเทศแถบอินโดจีน โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะใช้สนามบินสุโขทัย เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคแถบนี้ 

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2541 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยสถาปัตยกรรมดีเด่น จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม-ราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2542 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2543 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2545 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2546 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงานจาก กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2547 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2547 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นตามโครงการโรงงานสีเขียวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน และ รางวัลห้องน้ำสะอาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาด โครงการท่องเที่ยวสุโขทัยสุขาน่าใช้สุขใจไทย – เทศ ของสำนักงานสาธารณสุขสุโขทัยและกรมอนามัย

พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินจากสาธารณสุข อำเภอสวรรคโลกได้รับป้าย   “Clean food good test” แสดงอาหารสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ในส่วนของร้านก๋วยเตี๋ยวลานบิน ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2546 

พ.ศ.2549  รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2550  รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2551 รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2551  รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2552  รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2554 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารที่ออกแบบสำหรับภูมิอากาศร้อนชิ้น) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

พ.ศ.2554 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง