เคาน์เตอร์เช็คอิน

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่แถว F อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ตรงข้ามประตูทางเข้า หมายเลข 3 สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สามารถติดต่อได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 6

เวลาขั้นต่ำในการต่อเครื่อง

สำหรับท่านผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องในระหว่างการเดินทาง ควรถือหลักเวลาที่ต้องใช้ในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) ดังต่อไปนี้
 • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) ไปยังเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) 1.15 ชั่วโมง
 • จากเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) 1.15 ชั่วโมง
 • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) 1.15 ชั่วโมง
 • จากเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) ไปยังเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) 1.15 ชั่วโมง

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบกรณีผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินต่อเครื่องน้อยกว่าเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นและผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารแยกฉบับ

ช่วงเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสาร

 • เส้นทางภายในประเทศ: อย่างน้อย 1.30 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 • เส้นทางระหว่างประเทศ: อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 • ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางต้องแสดงบัตร หรือเอกสารตัวจริง ที่หน่วยราชการออกให้เท่านั้น เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น
 • ผู้โดยสารต้องมาแสดงตัวเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ก่อนเวลาปิดเที่ยวบินตามกำหนดเวลาของบริษัท
  • เส้นทางภายในประเทศจะปิดการตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 40 นาที ก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางการบิน
  • เส้นทางระหว่างประเทศจะปิดการตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 50 นาที ก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางการบิน
 • การปิดรับบัตรโดยสารของสนามบินอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสนามบิน ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้จากพนักงาน Call center 1771 และสำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เอกสารการเดินทาง (Travel Document)

 • ผู้โดยสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริง ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ
 • ผู้โดยสารที่ใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารonline และผ่านทางโทรศัพท์ จะต้องแสดงบัตรที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร กับพนักงานในวันเดินทาง

สัมภาระ

การเตรียมตัวขึ้นเครื่อง

 • ผู้โดยสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริง ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการให้กับพนักงานที่ประตูทางออก
 • ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิดรับขึ้นเครื่อง 15 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก กรณ๊ผู้โดยสารมาแสดงตนหลังเวลาปิดรับขึ้นเครื่อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • ผู้โดยสารแต่ละท่าน สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้โดยน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องวางสัมภาระไว้บนตู้เก็บของเหนือศรีษะ หรือใต้เบาะที่นั่งของตัวเองได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ reservation@bangkokair.com หรือสำนักงานของเราที่สนามบิน

Message
ปิด