• สำรองที่นั่ง
 • เที่ยวบินของฉัน
 • ข้อมูลเที่ยวบิน
2-11 ปี
0-2 ปี

เรียกดูข้อมูลการเดินทาง

เข้าใช้ประวัติของคุณ

ตารางการบิน

ข้อมูลเที่ยวบิน

บริการขนส่งสินค้า
บริการขนส่งสินค้า

บริการขนส่งสินค้า

อัตราค่าระวางขนส่งสินค้าสินค้า ภายในประเทศ

   
เส้นทาง หมวดสินค้าทั่วไป
ต้นทาง ปลายทาง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
กรุงเทพ
(สุวรรณภูมิ, BKK)
สมุย (USM) 120 18 15 13
ภูเก็ต (HKT) 120 18 13 17
สุโขทัย (THS) 120 13 11 8
เชียงใหม่ (CNX) 120 13 11 6
พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) 120 13 10 7
กระบี่ (KBV) 120 16 12 15
ตราด (TDX) 120 13 11 8
เชียงใหม่ (CNX) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) 120 13 11 6
สมุย (USM) 120 30 25 12
ภูเก็ต (HKT) 120 26 20 11
สุโขทัย (THS) 120 15 13 9
พัทยา (อุ่ตะเภา, UTP) 120 37 30 22
กระบี่ (KBV) 120 24 20 11
ตราด (TDX) 120 26 22 13
ภูเก็ต (HKT) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) 120 18 13 7
สมุย (USM) 120 15 13 9
สุโขทัย (THS) 120 28 22 13
เชียงใหม่ (CNX) 120 26 20 11
พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) 120 22 20 17
กระบี่ (KBV) 120 9 7 5
ตราด (TDX) 120 30 24 14
สมุย (USM) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) 120 18 15 13
ภูเก็ต (HKT) 120 15 13 9
สุโขทัย (THS) 120 25 23 19
เชียงใหม่ (CNX) 120 30 25 12
พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) 120 13 12 9
กระบี่ (KBV) 120 15 13 9
ตราด (TDX) 120 15 13 9
สุโขทัย (THS) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) 120 13 11 8
สมุย (USM) 120 25 23 19
ภูเก็ต (HKT) 120 28 22 13
เชียงใหม่ (CNX) 120 15 13 9
พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) 120 37 30 22
กระบี่ (KBV) 120 29 23 13
ตราด (TDX) 120 26 22 16
ตราด (TDX) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) 120 13 11 8
สมุย (USM) 120 15 13 9
ภูเก็ต (HKT) 120 30 24 14
สุโขทัย (THS) 120 26 22 16
เชียงใหม่ (CNX) 120 26 22 13
พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) 120 35 30 24
กระบี่ (KBV) 120 28 25 18
พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) 120 13 10 7
สมุย (USM) 120 13 12 9
ภูเก็ต (HKT) 120 22 20 17
สุโขทัย (THS) 120 37 30 22
เชียงใหม่ (CNX) 120 37 30 22
กระบี่ (KBV) 120 28 25 18
ตราด (TDX) 120 35 30 24
กระบี่ (KBV) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) 120 16 12 5
สมุย (USM) 120 15 13 9
ภูเก็ต (HKT) 120 9 7 5
สุโขทัย (THS) 120 29 23 13
เชียงใหม่ (CNX) 120 24 20 11
พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) 120 28 25 18
ตราด (TDX) 120 28 25 18

Remark :
ปิดรับสินค้าทุกประเภทอย่างน้อยก่อนเครื่องบินออก 1 ชั่วโมง 30 นาที ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราต่าง ๆ และตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
N = Normal Rate(Not exceed 45 Kgs), Q 45 = Quantity above 45 Kgs, Q 100 = Quantity above 100 Kgs

 1. ประเภทสินค้าพิเศษ
  • CCR 1
   สัตว์มีชีวิต เช่น สุนัข, แมว ปลาสวยงาม( อัตราค่าระวาง ฯ 150 % ของ Normal GCR แต่ไม่ตํ่ากว่า 200 % ของ Minimum GCR )
  • CCR 2
   Laptop Computer, Portable Computer, All kind of mobile phone, pager, walky talky radio, wrist watch, cheque, gold, silver, camera, arm gun, ornament, passport, air ticket, land registration
   (freight charge is 200 % of Normal GCR but not less than 200 % of Minimum GCR)
  • CCR 3
   กล่องกระดาษพับเรียบ / เข่ง / ตะกร้าเปล่า / ลังพลาสติก (ทุกเส้นทาง กิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ไม่ตํ่ากว่า Minimum 500 บาท โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม)
  • CCR 4
   กล่องโฟมเปล่า (ทุกเส้นทาง กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ไม่ตํ่ากว่า Minimum 600 บาท โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม)
 2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ค่าธรรมเนียมเอกสาร 80บาท/ใบตราส่งสินค้าฯทุกเส้นทาง
 3. ค่าเก็บรักษาสินค้าขาเข้า
  1. ระยะปลอดค่าเก็บรักษา 3 วัน ( 72 ชั่วโมง นับจากวันที่สินค้ามาถึง)
  2. สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม จะเรียกเก็บในอัตรา 1 บาท / กิโลกรัม ต่อวัน
  3. สินค้าที่มีน้ำหนักตั่งแต่ 45 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม จะเรียกเก็บในอัตรา 2 บาท/กิโลกรัม ต่อวัน
  4. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป จะเรียกเก็บ 5 บาทต่อกิโลกรัมต่อวัน
 4. For more information please contact authorized agents and Bangkok Airport office as below:
  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ, BKK) (Domestic Cargo Termianl) +66 2134 3999 Ext 43711-43712 bkkcargo@bangkokair.com
  สมุย (USM) +66 7724 5607 usmcargo@bangkokair.com
  ภูเก็ต (HKT) +66 7620 5401, +66 7620 5402 hktcargo@bangkokair.com
  พัทยา (อู่ตะเภา, UTP) +66 3824 5979 utpcargo@bangkokair.com
  เชียงใหม่ (CNX) +66 5328 1519 cnxcargo@bangkokair.com
  สุโขทัย (THS) +66 5564 7225-6 thscargo@bangkokair.com
  ตราด (TDX) +66 3952 5767-8, +66 3952 5771 tdxcargo@bangkokair.com
  กระบี่ (KBV) +66 7563 6541 Ext 157 kbvcargo@bangkokair.com

อัตราค่าระวางขนส่งสินค้าสินค้า ระหว่างประเทศ

For any inquiries, please contact cargospace@bangkokair.com or cargosales@bangkokair.com

Maximum Allowable Weight (Cargo Load Limits)

 • ATR2 : Each packaging should not exceed 80 kgs per piece.
 • A319 : Each packaging should not exceed 120 kgs per piece.
 • A320 : Each packaging should not exceed 120 kgs per piece.

Remark : Depend on capacity of ground service equipment in each station

Message
ปิด
ee