เงื่อนไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์

นิยามประเภทผู้โดยสาร

 • ผู้ใหญ่ : อายุ 12 ปี หรือมากกว่า
 • เด็ก : ช่วงอายุระหว่าง 2 - 11 ปี
 • ทารก : ช่วงอายุระหว่าง 7 วัน - ไม่เกิน 2 ปี

*เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเดินทางโดยปราศจากผู้โหญ่ได้
*เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม ไม่สามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1771

การเลือกเที่ยวบิน

 • การเลือกสำรองที่นั่ง ตลอดจนการชำระเงินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเครื่องออก 4 ชม.
 • การเผื่อระยะเวลาต่อเครื่องไม่ควรต่ำกว่า 1 ชม.
 • การเลือกเส้นแบบมัลติทริป
  • ไม่อนุญาตให้เลือกเส้นทางซ้ำ อาทิ กรุงเทพ - สมุย // กรุงเทพ - สมุย
  • สามารถเลือกเส้นทางแบบมัลติทริปได้สูงสุดไม่เกิน 6 เที่ยวต่อการจอง 1 ครั้ง
 • โปรดตรวจสอบความถูกต้องของทุกรายการที่ดำเนินการก่อนยืนยันการชำระเงิน อาทิ เทียวบิน วันที่เดินทาง ชื่อ-นามสกุล และ/หรือช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

การชำระเงิน

บัตรเครดิต

 • สามารถเลือกชำระได้ด้วยบัตร VISA และ MASTER
 • การชำระค่าบัตรโดยสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดินทาง 4 ชม.
 • การชำระด้วยบัตรเครดิต จะต้องเป็นบัตรของหนึ่งในผู้เดินทาง
 • การชำระด้วยบัตรเครดิตของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในคณะเดินทาง จำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร พร้อมเอกสารยืนยันตน อาทิ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ตอนติดต่อเช็คอินที่สนามบิน
 • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตเสมือน (Virtual Credit Card) ได้ โดยต้องแสดงเอกสารการชำระเงิน หรือใบแจ้งยอดรายการการใช้บัตรจากทางธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตอนติดต่อเช็คอินที่สนามบิน

 

การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, ผ่านตู้ ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร, ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

 • การชำระเงินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาที่กำหนดจะขึ่นอยู่กับระยะเวลาการจองก่อนเดินทาง
 • รหัสการชำระเงินจะถูกกำหนดให้พร้อมรหัสสำรองที่นั่งเมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์ การกำหนดรหัสการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองก่อนเดินทาง
 • หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายการที่สำรองไว้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ช่องทาง ยอดรับชำระสูงสุดต่อรายการ
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 200,000 บาท
ผ่านตู้ ATM 200,000 บาท
เคาน์เตอร์ธนาคาร 200,000 บาท
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 200,000 บาท
เคาน์เตอร์ต่างๆ ที่ร่วมรายการ 50,000 บาท

การออกบัตรโดยสาร

 • บัตรโดยสารจะถูกจัดส่งให้เมื่อการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
 • บัตรโดยสารจะถูกนำส่งให้ทางอีเมลที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารจะยึดถือตามเงื่อนไขบัตรโดยสารที่เลือกไว้ระหว่างการสำรองที่นั่ง
 • บัตรโดยสารไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้
 • การใช้บัตรโดยสารจะต้องเป็นไปตามขั้น และ/หรือ ลำดับที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • โปรดแจ้งล่วงหน้าหากมีการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ใดๆ กับรายการในบัตรโดยสาร
 • การใช้คูปองบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคส์ จะต้องใช้ตามลำดับเส้นทางบนบัตรโดยสารเท่านั้น บัตรโดยสารจะถูกปฏิเสธ ในกรณีที่เส้นทางถัดไปถูกนำมาใช้ก่อน หรืออีกทางหนึ่งจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสลับเส้นทาง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างจากราคาหน้าบัตรโดยสารเดิม
 • หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางในเที่ยวบินที่ได้ทำการสำรองไว้ กรุณาแจ้งยกเลิกการเดินทางในเที่ยวบินนั้นและสำรองเที่ยวบินใหม่ หากไม่สามารถยกเลิกการสำรองที่นั่้งภายในกำหนดการเช็คอิน หรือไม่มาแสดงตัวเพื่อเดินทางโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะพิจารณาว่าท่านยกเลิกการเดินทางในเที่ยวบินนั้น หรือ เที่ยวบินอื่นๆภายใต้รหัสการสำรองที่นั่งเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลง

 1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
 3. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 4. การเปลี่ยนแปลงคลาส
ระดับราคา เงื่อนไข
Web promotion 1. มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ไม่สามารถขอคืนเงินได้
3. มีค่าปรับ No Show
Web saver 1. อาจมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม
Web freedom 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม
Blue ribbon or premier 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
2. ขอคืนเงินได้มีค่าธรรมเนียม
3. มีค่าปรับ No Show ในคลาส E สำหรับชั้นโดยสาร Premium Economy และ ในคลาส J สำหรับชั้นโดยสาร Blue Ribbon
 • การเปลี่ยนแปลงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม
 • ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง
 • ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทางออนไลน์ได้โดยผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะต้องกระทำภายในเวลาที่กำหนดก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • ค่าปรับ No Show จะถูกเรียกเก็บเมื่อผู้โดยสารสำรองบัตรโดยสารแล้วไม่มาเช็คอิน/ไม่มาขึ้นเครื่อง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบัตรโดยสารหลังจากเวลาที่กำหนด

การเลือกบริการอาหารบนเครื่อง

 • การเลือกอาหารพิเศษต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 ชม.

การเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ

 • การเดินทางด้วยชั้นประหยัด จะได้รับน้ำหนักสัมภาระอยู่ที่ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • การเดินทางด้วยชั้นพรีเมียคลาส และชั้นธุระกิจ จะได้รับน้ำหนักสัมภาระอยู่ที่ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 ชม.

การเลือกที่นั่งบนเครื่อง

 • สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องได้อย่างน้อย 24 ชม. หรือ มากสุดไม่เกิน 330 วัน ก่อนเดินทาง

การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน

 • การปรับเปลี่ยนเที่ยวบินจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 ชม.
 • ทุกการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงือนไข และที่นั่งว่างของเที่ยวบิน

การขอใบเสร็จรับเงิน

 • โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการนำส่งคำขอใบเสร็จ

การขอเงินคืน

 • โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการนำส่งคำขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
 • การขอคืนเงินจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารที่เลือกไว้

ช่องทางการติดต่อสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com สามารถติดต่อได้ที่

 • อีเมล : reservation@bangkokair.com
 • Call Center : 1771 (เฉพาะในประเทศไทย) หรือโทร 66 2270-6699 ตลอด 24 ชม.

Message
ปิด