สัมภาระผิดปรกติหรือสูญหาย

ความพึงพอใจของท่านคือเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการของเรา อย่างไรก็ตามหากท่านประสบปัญหาในการรับการบริการอันเนื่องมาจากความปกติใดๆ เราปรารถนาที่จะให้บริการท่านอย่างดีที่สุด หากท่านประสบปัญหาด้านการให้บริการด้านสัมภาระ เช่น ล่าช้า สูญหายหรือเสียหาย กรุณาติดต่อแผนกติดตามสัมภาระหรือตัวแทนของสายการบินก่อนที่ท่านจะเดินทางออกสนามบิน เพื่อดำเนินการด้านเอกสารผู้โดยสารจะได้รับเอกสารอ้างอิงและกรุณาเก็บรักษาเอกสารจนกว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดลง หากท่านไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สนามบินปลายทางได้ กรุณาดูเงื่อนไข Notice of Claims

   

สัมภาระสูญหาย

แจ้งสัมภาระสูญหาย

1.หากท่านได้แจ้งสัมภาระสูญหาย และได้รับเอกสารและหมายเลขอ้างอิงแล้ว กรุณา คลิก

2.หากท่านได้แจ้งสัมภาระสูญหาย และได้รับเอกสารและหมายเลขอ้างอิงแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสัมภาระเกินกว่า 5 วัน

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าเสียหายสัมภาระ (BCQ) กรุณา คลิก และส่งไปยังอีเมล centralbaggagetracing@bangkokair.com

3.หากท่านไม่ได้แจ้งสัมภาระสูญหาย และได้ออกจากพื้นที่สนามบินแล้ว กรุณา คลิก

 

สัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ

แจ้งสัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ

1. หากท่านได้แจ้งสัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ และได้รับเอกสารและหมายเลขอ้างอิงแล้ว

กรุณากรอกติดต่อแผนกติดตามสัมภาระตามข้อมูลติดต่อบนเอกสารการแจ้งสัมภาระผิดปรกติ (PIR)

2. หากท่านไม่ได้แจ้งสัมภาระเสียหาย หรือทรัพย์สินสูญหายจากสัมภาระ และได้ออกจากพื้นที่สนามบินแล้ว กรุณา คลิก

 

สิ่งของหลงลืม

ค้นหาสิ่งของหลงลืมบนเครื่องบิน กรุณาติดต่อ centralbaggagetracing@bangkokair.com

Message
ปิด