โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่นวันคล้ายวันเกิดสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสปี 2557

ฟลายเออร์โบนัสขอมอบความสุขและฉลองวันคล้ายวันเกิดสมาชิกด้วยขอเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกที่เดินทางในวันคล้ายวันเกิดด้วยคะแนนสะสม 3 เท่า

เมื่อบินกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ระยะเวลาโปรโมชั่น   1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการรับคะแนนโบนัสพิเศษ*

 1. ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 2. ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง
 3. ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผู้โดยสารที่ไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส (http://www.flyerbonus.com/) ได้ในทุกกรณี
 4. คะแนนโบนัสพิเศษจะถูกพิจารณาสำหรับเที่ยวบินในวันเกิดของสมาชิกเท่านั้นรวมกับคะแนนสะสมปกติที่จะได้รับเมื่อมีการเดินทาง
 5. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 3 เท่าเมื่อเดินทางในวันคล้ายวันเกิดของท่านเท่านั้น
 6. ข้อเสนอคะแนนสะสม 3 เท่าจะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติที่ได้รับจากการเดินทาง (Base points) ซึ่งจำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking class)
  ที่สมาชิกได้เดินทาง
 7. คะแนนสะสมโบนัสพิเศษจะปรากฎในหน้าสมาชิกของท่านหลังจากที่ท่านทำรายการแล้ว 30 วันทำการ
 8. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับข้อเสนอพิเศษนี้ย้อนหลังจากวันที่เดินทางแล้วได้
 9. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา
  บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 10. คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากโปรโมชั่นนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 11. ในกรณีที่ข้อมูลวันคล้ายวันเกิดของท่านในระบบไม่ตรงกับข้อมูลจริง ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังฟลายเออร์โบนัส ที่โทรสารหมายเลข +66 (0) 2 273 8436
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
 13. หากมีขัอสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
 14. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

หากสมาชิกต้องการรับคะแนนสะสมพิเศษจากการใช้บริการ สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษนี้และแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
ที่ถูกต้องทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่งหรือบริการกับสายการ บินบางกอกแอร์เวย์ส และต้องแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านทุกครั้งขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่
สายการบินฯ