ข่าว

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของสายการบินพันธมิตร

สายการบินเอทิฮัดท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข “RBD” ของสายการบินเอทิฮัด ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นี้เป็นต้นไป ตามตารางข้างล่างนี้

 

 

 

ประเภทบัตรโดยสาร

RBD ที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่
30 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น

RBD ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2554 นี้เป็นต้นไป

คะแนนฟลายเออร์โบนัส

Diamond
First Class

F, A, R

F, A, R

สะสมได้

Pearl
Business Class

J, C, D, W, X

J, C, D, W

สะสมได้

Coral
Economy Class

Y, B, H, K, M, Q, L, V, U, E, T

Y, B, H, K, M, Q, L, V, U, E

สะสมได้

*เส้นทางการบินที่ได้รับคะแนนสะสมนั้น ไม่รวมถึงบัตรโดยสารประเภทแลกรับรางวัล และบัตรโดยสารพนักงานสายการบิน

 

 

 

สายการบินแอร์เบอร์ลิน
ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข “RBD” ของสายการบินแอร์เบอร์ลิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2554 นี้เป็นต้นไป ตามตารางข้างล่างนี้

 

 

ประเภทบัตรโดยสาร

RBD ที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2554 นี้เท่านั้น

RBD ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2554 นี้เป็นต้นไป

คะแนนฟลายเออร์โบนัส

Business

C, R, J

J, C, D, I

สะสมได้

Economy

Y, D, Q, A, T, N, M, L, H

Y, B, H K, M, L, V, S,

สะสมได้

Discounted Economy

G, P, O, I

N, Q, O, G

สะสมได้

Deep discounted Economy

K, V, W,

P, E, W

สะสมได้

*เส้นทางการบินที่ได้รับคะแนนสะสมนั้น ไม่รวมถึงบัตรโดยสารประเภทแลกรับรางวัล และบัตรโดยสารพนักงานสายการบิน