ข่าว

สะสมคะแนนย้อนหลังได้ภายใน 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ฟลายเออร์โบนัสขยายระยะเวลาในการขอรับคะแนนสะสมจากการเดินทางย้อนหลังเป็น 6 เดือนนับจากวันเดินทาง โดยสมาชิกสามารถขอสะสมคะแนนย้อนหลังได้ถึงการเดินทางภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เท่านั้น ไม่สามารถขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังของทุกเที่ยวบินที่เดินทางก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส

ตัวอย่าง หากสมาชิกทำการขอรับคะแนนสะสมบนเว็บไซต์ในวันที่ 1 มกราคม 2553 สมาชิกจะสามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางย้อนหลังได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยหากสมาชิกทำการขอรับคะแนนสะสมบนเว็บไซต์ในวันที่ 20 มกราคม 2553 สมาชิกจะสามารถสะสมคะแนนย้อนหลังได้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เท่านั้น

การขอคะแนนสะสมย้อนหลังของบางกอกแอร์เวย์ส สมาชิกสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับคะแนนบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้กรอกแบบฟอร์มขอรับคะแนนบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสด้วยตนเอง ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องขอคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ และไม่โอนคะแนนสะสมเข้าในบัญชีสมาชิก

หมายเหตุ: การขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์เพื่อให้คะแนนเข้าในบัญชีของท่าน

สำหรับการร้องเรียนคะแนนสะสมย้อนหลังจากการเดินทางบนสายการบินอื่น สมาชิกจะต้องส่งหลักฐาน บัตรผ่านขึ้นเครื่องของสายการบินนั้น ๆ ฉบับจริง และสำเนาบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิค มายังรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสตามที่อยู่ด้านล่าง และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสไม่รับหลักฐานการเดินทางทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคไม่ว่ากรณีใด
           รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
           บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด                
           99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต               
           แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
     
เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. หากสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน ระบบจะโอนคะแนนสะสมเข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังจากการเดินทางภายใน 14 วันทำการ
  2. สมาชิกสามารถทำการขอรับคะแนนย้อนหลังได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
  3. การขอคะแนนสะสมย้อนหลังของบางกอกแอร์เวย์ส สมาชิกสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับคะแนนบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส www.bangkokair.com/flyerbonus เท่านั้น
  4. สมาชิกต้องเก็บเอกสารการเดินทาง (เช่น บัตรโดยสาร บัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ไว้เพื่อเป็นหลักฐานจนกว่าคะแนนสะสมที่ถูกต้องของท่านจะปรากฏในบัญชีสะสมคะแนน
  5. สมาชิกสามารถร้องเรียนคะแนนสะสมจากการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรได้ไม่เกิน 6 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่เดินทาง โดยสมาชิกจะต้องส่งหลักฐาน บัตรผ่านขึ้นเครื่องของสายการบินนั้น ๆ ฉบับจริง และสำเนาบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิค มายังรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสตามที่อยู่ด้านล่าง และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสไม่รับหลักฐานการเดินทางทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคไม่ว่ากรณีใด
  6. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัดไม่รับผิดชอบต่อการหยุด ชะงัก และความสูญหายของเอกสารใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของการจัดส่งไปรษณีย์
  7. รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาเพื่อประกอบการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง
  8. เที่ยวบินที่ท่านสะสมไมล์/คะแนนกับรายการสะสมไมล์/คะแนนอื่นแล้ว ไม่สามารถนำมาขอรับคะแนนสะสมจากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้อีก
  9. สมาชิกไม่สามารถโอนคะแนนสะสมจากรายการสะสมไมล์/คะแนน รายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งได้   
  10. หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส

หากหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านปรากฏอยู่บนบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ระบบจะทำการโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางของท่านเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ

*ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 8 ธันวาคม 2552