ข่าว

การเปลี่ยนแปลง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ฟลายเออร์โบนัสได้มีการกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ (รายละเอียดในตารางด้านล่าง) ซึ่งมีผลต่อรางวัลต่าง ๆ ของฟลายเออร์โบนัส รวมถึงรางวัลบัตรโดยสารและบัตรรางวัลห้องพักโรงแรมหรือบัตรรางวัลรถเช่า ที่ทำการออกบัตรโดยสาร หรือบัตรรางวัลตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสกุลบาทในประเทศไทย และชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศอื่น ๆ หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเท่าสกุลเงินท้องถิ่น

 

ค่าธรรมเนียม (Air Award) จำนวนเงิน
(THB)
จำนวนเงิน
(USD)
ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารรางวัล ต่อบัตรโดยสาร*    
เที่ยวบินภายในประเทศไทย 650 20
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทางของบัตรโดยสารรางวัลที่ได้ออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว  
เส้นทางภายในประเทศไทย (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 800 25
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 1,500 45
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน    
เส้นทางภายในประเทศไทย (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 1,000 30
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 2,000 60
การขอคืนคะแนนจากการยกเลิกบัตรโดยสารรางวัล (เฉพาะการสำรองที่นั่งที่ยังไม่มีการออกบัตรโดยสาร)**  
เส้นทางภายในประเทศไทย (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 1,000 30
เส้นทางระหว่างประเทศ (ต่อครั้ง ต่อหนึ่งผู้โดยสาร) 2,000 60

 

หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารรางวัล (Award redemption fee) ไม่สามารถขอรับคืนได้
** สำหรับบัตรโดยสารรางวัลปกติ : กรณียกเลิกการสำรองที่นั่งรางวัล อนุญาตให้คืนคะแนนกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการสำรองที่นั่งรางวัลเท่านั้น โดยฟลายเออร์โบนัสจะทำการคืนคะแนนให้ในระบบสมาชิกหลังจากได้รับชำระค่าธรรมเนียม และการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียม (NON-Air Award) จำนวนเงิน
(THB)
จำนวนเงิน
(USD)
การขอคืนบัตรรางวัลห้องพักโรงแรม / รถเช่า (เฉพาะบัตรรางวัลที่ยังไม่มีการใช้) **    
การขอคืนบัตรรางวัลที่ยังไม่หมดอายุ 1,500 45
การขอคืนบัตรรางวัลห้องพักโรงแรม/รถเช่าที่ยังไม่หมดอายุ สมาชิกสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมเป็นคะแนนสะสมซึ่งเท่ากับร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมดที่ใช้ในการแลกรับรางวัลของธุรกิจพันธมิตรนั้นๆ
การขอออกบัตรสมาชิกใหม่ 350 10