บัตรสุโขทัยพริวิเลจ

สิทธิประโยชน์
 • บินบนเส้นทางระหว่างสุโขทัย และกรุงเทพ ด้วยราคาพิเศษ 1,500 บาท / เที่ยวบิน (ยังไม่รวมค่าภาษี)
 • รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 1.5 เท่าของคะแนนที่ได้รับปกติในแต่ละเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่บินเข้าออกสุโขทัย*

*เงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ฯ

 1. สิทธิประโยชน์คะแนนสะสมที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากบัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิวเลจ เป็นคะแนนสะสมประเภทโบนัส โดยคำนวณจากคะแนนสะสมปกติที่ได้รับจากการเดินทาง (Base points) ซึ่งจำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สมาชิกได้เดินทาง เช่น
  • เดินทาง BKK-THS, booking class ‘Y’, ได้รับ 15 คะแนน (base points = 10, bonus points= 5)
  • เดินทาง BKK-THS, booking class ‘Q’, ได้รับ 8 คะแนน (base points = 5, bonus points= 3)
   คะแนนโบนัสส่วนนี้ไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนระดับสมาชิก
 2. สมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกและแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมาใช้บริการทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่ง สมาชิกจะได้รับส่วนลดราคาบัตรโดยสารหรือ ได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น
 3. บัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิวเลจใช้ได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัตรที่มีชื่อระบุตรงกับหน้าบัตรเท่านั้น
 4. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข สิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการสมัคร การใช้บัตร การรับสิทธิประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
คุณสมบัติของสมาชิก
 1. เป็นชาวจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก หรือ
 2. เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก และมีตำแหน่งระดับผู้บริหารอาวุโส เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป หรือ ผู้อำนวยการ หรือ
 3. เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก และธุรกิจยังคงเปิดดำเนินการอยู่ หรือ
 4. เป็นข้าราชการ ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก หรือ
 5. เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก
 6. จะต้องไม่เป็นสมาชิกผู้ถือบัตรชาวสมุย (Samui Resident Card) และ/หรือบัตรตราดพริวิเลจ
 7. ผู้บริหาร พนักงานของสายการบินฯ และบริษัทในเครือ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตรสุโขทัยพริวิเลจได้
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวนักเรียน - นักศึกษา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   
 3. หนังสือรับรองจากบริษัท หรือใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือใบสำคัญแสดงการจด ทะเบียนบริษัท จากกรมทะเบียนการค้า
 4. ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท* (คืนให้ผู้สมัครในกรณีไม่ได้รับการอนุมัติ)
  *ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
วิธีการสมัคร
 1. สมาชิกฟลายเออร์โบนัส รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถรับใบสมัครได้จากเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร และสามารถนำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร สนามบินสุโขทัย
 2. ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการสมัคร และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 3. ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ (ถ้ามี) ได้ทันทีเมื่อได้รับบัตรสมาชิกสุโขทัยพริวิเลจ
 4. บริษัทฯจะใช้เวลา 30 วันในการพิจารณาใบสมัครนับจากวันที่สมัครในใบสมัคร
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุมัติและตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิกบัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิเลจ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหากพิสูจน์พบการปลอมแปลงเอกสาร หรือพฤติกรรมทุจริตของผู้สมัคร
อายุสมาชิก
 • บัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิเลจมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
 • การอนุมัติบัตรฟลายเออร์โบนัสสุโขทัยพริวิเลจ บริษัทฯจะใช้เวลา 30 วันในการพิจารณาใบสมัครนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร
 • กรณีที่ขาดการต่ออายุเกิน 1 ปีนับจากวันหมดอายุของบัตร สมาชิกจะต้องเข้าขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ โดยยื่นใบสมัครและเอกสารให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวิธีการสมัคร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร +66 (0) 2270 6699 หรือ 1771 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา)
ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7