บัตรชาวสมุย

ฟลายเออร์โบนัสเชิญชาวสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า สมัครบัตรสมาชิกชาวสมุย (Samui Resident Card) ฟรีวันนี้ เพื่อรับสิทธิประโยขน์มากมาย..

 • ซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก เส้นทางระหว่างสมุย-กรุงเทพฯ และ ระหว่างสมุย-พัทยา ราคารวมทุกอย่างเริ่มต้นที่ 2000 บาท* หรือในราคาปกติเพียง 2,750 บาท (จากราคาสมาชิกเดิม 3,255 บาท)      
 • รับส่วนลด 30% บัตรโดยสารราคาปกติ ชั้นรหัส Y และ C สำหรับเที่ยวบินอื่นๆที่ เข้า-ออกสนามบินสมุย  
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสมุยในเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง 200 บาท (จากปกติ 300 บาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้กับการเดินทางบนบัตรโดยสารรางวัลฟลายเออร์โบนัสได้

(* ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

สมาชิก SRC สำรองที่นั่งที่สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์สหรือโทร 1771

คุณสมบัติของสมาชิกบัตรชาวสมุย
 • เป็นชาวเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า  
 • มีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเป็นชาวสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในอำเภอเกาะสมุย หรือ อำเภอเกาะพะงัน
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า ซึ่งธุรกิจยังคงเปิดดำเนินการอยู่ 
 • เป็นข้าราชการ ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • เป็นพระภิกษุสงฆ์ – สามเณรประจำวัดในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่อยู่ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า
 • จะต้องไม่เป็นสมาชิกผู้ถือบัตรตราดพริวิเลจ และ/หรือบัตรสุโขทัยพริวิเลจ
 • ผู้บริหาร พนักงานของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และบริษัทในเครือ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตรชาวสมุยได้
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถใช้เอกสารยืนยันอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีชื่อของผู้สมัครสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย หรือ อำเภอเกาะพะงัน ดังนี้
  • สูติบัตร
  • บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรประจำตัวนักเรียน - นักศึกษา
  • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัครสมาชิก  หรือผู้ปกครองของสมาชิก
  • ทะเบียนสมรส กับผู้ที่มีบัตรประชาชนซึ่งมีที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย หรือ อำเภอเกาะพะงัน
  • โฉนดที่ดิน
  • หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ สามเณร
  • หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล ว่าเป็นบุคคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสามารถรวบรวมรายชื่อผู้สมัครให้
  • หนังสือรับรองจากบริษัท หรือใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือใบสำคัญแสดงการจด ทะเบียนบริษัท โดยบริษัทฯสามารถรวบรวมรายชื่อสมัครได้ไม่เกิน 20 ท่านต่อ 1 บริษัท
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก: ฟรี วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
วิธีการและระเบียบการสมัคร
 • ชาวสมุยสามารถสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตรสมาชิกชาวสมุยได้ตลอดทั้งปี โดยติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานขายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เกาะสมุย สาขาเฉวง หรือ ที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แผนกฟลายเออร์โบนัส สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
 • ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการสมัคร และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิประโยชน์ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ (ถ้ามี) ได้ทันทีเมื่อได้รับบัตรสมาชิกชาวสมุย
 • บริษัทฯจะใช้เวลา 15 วันในการพิจารณาใบสมัครนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุมัติและตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิกบัตรชาวสมุย หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหากพิสูจน์พบการปลอมแปลงเอกสาร หรือพฤติกรรมทุจริตของผู้สมัคร
เงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์
 • สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกชาวสมุยต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาใช้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือแจ้งรหัสสมาชิกบัตรชาวสมุยเมื่อสำรองที่นั่งบัตรโดยสารของตนผ่าน Call Center โทร 1771
 • บัตรสมาชิกชาวสมุย ใช้ได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัตรที่มีชื่อระบุตรงกับหน้าบัตรเท่านั้น
 • กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย คิดค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรใหม่ ครั้งละ 100 บาท
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข สิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการสมัคร การใช้บัตร การรับสิทธิประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • หากมีขัอสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ
 • เป็นไปตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
โทร +66 (0) 2270 6699 หรือ 1771 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา)
ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. – 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7