การใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับ พรีเมียร์

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ได้ทุกครั้งที่สมาชิกเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส และบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับ สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ และผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 สมาชิกเท่านั้น โดย สมาชิกฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์ต้องแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์ของท่าน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบินของท่านและผู้ร่วมเดินทาง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ
สมาชิกระดับพรีเมียร์จะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ ในกรณีที่
  • ไม่ได้เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ
  • ไม่มีบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และ/หรือ
  • บัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์หมดอายุ
  • ชื่อผู้โดยสารที่แสดงบนบัตรขึ้นเครื่องไม่ตรงกับชื่อที่แสดงอยู่บนบัตรสมาชิก

สถานที่ตั้งของห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับ พรีเมียร์
ท่าอากาศยาน ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (ภายในประเทศ) ชั้น 2 (ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่อง หมายเลข A3) อาคารผู้โดยสาร A
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร A
เชียงใหม่ (ภายในประเทศ) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก
แม่ฟ้าหลวง – เชียงราย ชั้น 1 หน้าประตูหลักเที่ยวบินขาออก
สมุย  (ภายในประเทศ) ระหว่างประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 1 และ 2
สมุย (ระหว่างประเทศ) ถัดจากเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 6
พนมเปญ ชั้น M ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 9 - 10