เฮิรทซ์ประเทศไทย

  คะแนนที่ใช้แลก
1  วัน 2 วัน 3  วัน
Honda City 100 200 300
Honda Jazz 100 200 300
Honda CRV 200 400 600
Toyota Vios 100 200 300
Toyota Altis 150 300 450
Toyota Fortuner 200 400 600
Toyota Camry 200 400 600

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัลรถเช่า และสำรองรถล่วงหน้ากับศูนย์สำรองรถของธุรกิจพันธมิตร ดังต่อไปนี้: เฮิรทซ์ประเทศไทย: 1800-600-900 หรือ +66 (0) 2266 4666
  2. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการสำรองรถในช่วงเทศกาล
  3. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถเช่า และข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้โดยพันธมิตรรถเช่า
  4. สมาชิกต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการรับรถ
  5. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันรับรถ
  6. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถเช่าล่วงหน้า