การขอคะแนนที่ไม่ปรากฏ

จะต้องทำอย่างไรถ้าไม่ได้ระบุหมายเลขสมาชิก ขณะสำรองที่นั่งหรือที่เคานเตอร์เช็คอิน
โดยปกติ เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน ระบบจะโอน คะแนนสะสมเข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก ภายใน 14 วันทำการหลังจากการเดินทาง และหากหมายเลข สมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านปรากฏอยู่บนบัตรขึ้น เครื่อง (Boarding Pass) ระบบจะทำการโอนคะแนน สะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางของท่านเข้าสู่ บัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้อง การขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงบัตรสมาชิก หรือไม่ได้แจ้ง หมายเลขสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่บางกอกแอร์เวย์ส สมาชิกสามารถขอรับคะแนนย้อนหลังได้ภายใน 180วัน นับจากวันเดินทาง โดยเข้าไปที่ www.bangkokair.com/flyerbonus เพื่อขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ

 


 

 

สมาชิกจะสามารถขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏจากธุรกิจพันธมิตรได้อย่างไร
สมาชิกสามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏจากธุรกิจพันธมิตรผ่านระบบได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus เลือกเมนู "ขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ" เพื่อขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ โดย สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดการเข้าใช้บริการกับธุรกิจ พันธมิตร คือ
สำหรับโรงแรมที่พัก: ชื่อโรงแรมที่พัก สถานที่ตั้ง หมายเลขใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน วันที่เข้าพัก และหมายเลขห้องพัก
สำหรับบริการรถเช่า: ชื่อบริษัทรถเช่า สถานที่รับรถ วันที่เช่ารถ และหมาย เลขใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน

 

 


 

 

การขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏย้อนหลัง สามารถกระทำได้เมื่อใด
การขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏย้อนหลังสามารถ กระทำได้ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันเดินทาง กรุณาเก็บเอกสารการเดินทางฉบับจริง บัตรขึ้นเครื่อง สำเนาบัตรโดยสารของท่านจนกว่าคะแนนสะสมจะถูก โอนเข้าในระบบบัญชีสมาชิกของท่านอย่างถูกต้อง