เอวิสรถเช่า

  คะแนนที่ใช้แลก
1 วัน 2 วัน 3 วัน
Honda CRV 2.0 (Automatic) 200 400 600
Honda Civic 1.8 (Automatic)  150 300 450
Honda Jazz 1.5 (Automatic)  100 200 300
Honda City 1.5 (Automatic)  100 200 300
Toyota Camry 2.0 (Automatic) 200 500 750
Toyota Innova 2.0 (Automatic) 200 400 600
Toyota Altis 1.6 (Automatic)  100 200 300
Toyota Vios 1.5 (Automatic)  100 200 300
Toyota Yaris 1.2 Auto 100 200 300
Toyota Yaris 1.5 (Auto) 100 200 300
Toyota Altis 1.8 (Auto) 150 300 450
Toyota Fortuner 3.0 (Auto) 200 400 600
Toyota Vigo 3.0 150 300 450
Double Cab 4 WD (Auto) 150 300 450
Toyota Commuter 2.5 (Auto) 150 300 450

 

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิบัตรรางวัลรถเช่า และสำรองรถล่วงหน้ากับศูนย์สำรองรถเอวิส ที่โทร: +66(0) 2251 1131-2
  2. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถเช่า และข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดยเอวิส
  3. สมาชิกต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการรับรถ
  4. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันรับรถ
  5. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถเช่าล่วงหน้า