แลกรับรางวัลกับสายการบินแอร์เบอร์ลิน

สมาชิกที่ต้องการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินของสายการบินแอร์เบอร์ลินต้องติดต่อแจ้งความประสงค์มายังส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส อย่างน้อยที่สุด 14 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเดินทาง ทั้งนี้ การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างตามเงื่อนไขการ จำกัดจำนวนที่นั่งของบัตรโดยสารรางวัล และผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ รางวัล อาทิ ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะเรียกเก็บขณะออกบัตรโดยสาร หรือระหว่างการเดินทาง

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถติดต่อมายังส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโทร 1771(ภายในประเทศ),66(02) 270 6699 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น. ถึง 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7 หรือสามารถส่งอีเมลได้ที่ flyerbonus@bangkokair.com วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

Within Europe: Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Repulic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Malta, Poland, Portugal (not incl. Madeira and the Azores), Romania, Spain (Balearic Islands and Azores), Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Middle East: Israel, United Arab Emirates
North Africa: Egypt
North America and The Caribbean: the Caribbean (Jamaica, Mexico), Cuba, Dominican Republic, USA

 

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลจากสายการบินแอร์เบอร์ลิน

 1. รางวัลบัตรโดยสารสายการบินที่ร่วมรายการเป็นบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางไป-กลับเท่านั้น
 2. การแลกรับบัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วมรายการสมาชิกต้องติดต่อแจ้งความประสงค์มายังส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส อย่างน้อยที่สุด 14 วันล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเดินทาง
 3. บางสายการบินอาจมีช่วงวันและเวลาการปิดรับจอง ที่นั่งรางวัลในบางเที่ยวบิน
 4. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินที่ร่วมรายการของ ฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะในเส้นทางที่จัดจำหน่าย และปฏิบัติการบินโดยสารการบินรายเดียวกันเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์การให้แลกบัตรโดยสารรางวัลใน บางเส้นทาง
 5. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสไม่สามารถแลกเป็นบัตรโดยสาร บนเที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินร่วม(Codeshare)ของสายการบินพันธมิตรกับสายการบินอื่นๆ
 6. บางสายการบินอาจเปิดรับจองที่นั่งรางวัลล่วงหน้า 330 วันก่อนวันที่ต้องการเดินทาง
 7. สมาชิกจะต้องระบุวัน เวลา และเส้นทางทุกครั้งในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารรางวัล ไม่อนุญาตให้ออกบัตรโดยสารรางวัลประเภทไม่ระบุวันเดินทาง
 8. ไม่อนุญาตให้ทำสำรองที่นั่งอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารรอการยืนยันที่นั่ง (waitlisting) หรือเลือกที่นั่งล่วงหน้า
 9. ไม่มีส่วนลดคะแนนในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัล สำหรับทารก และเด็ก
 10. สามารถสำรองที่นั่ง โดยติดต่อมายัง: ส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โทร 1771(ภายในประเทศ), 66(02) 270 6699 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) ระหว่างเวลาทำการ 08.00 น.– 20:00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7, วันจันทร์ – วันอาทิตย์ และออกบัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่เข้าร่วม รายการฯได้ที่สำนักงานขายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 11. ในการออกบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินที่ร่วม รายการ ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยว เนื่องกับการใช้บริการรางวัล อาทิ ค่าเบี้ยประกันภัย ทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะเรียกเก็บขณะออกบัตรโดยสาร หรือระหว่าง การเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรางวัลที่กำหนด โดยสายการบินที่ร่วมรายการ
 12. สมาชิกต้องออกบัตรโดยสารรางวัล ชำระค่าธรรม เนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากเกินกำหนดระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิก การสำรองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำไว้โดยอัตโนมัติ
 13. กรณียกเลิกการสำรองที่นั่งรางวัล อนุญาตให้คืนคะแนนกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำการสำรองที่นั่ง รางวัลเท่านั้น ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ในการจัดการคืนคะแนน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้คืน คะแนนสะสมหลังจากออกบัตรโดยสาร หรือทำการ สำรองที่นั่งรางวัลเกินระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ คะแนน สะสมที่หมดอายุจะไม่ถูกนำมาคืนในบัญชีเมื่อมีการ ขอคืนรางวัล คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 14. บัตรโดยสารรางวัลมีอายุหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เดินทางขาแรกที่ระบุไว้ตอนออกบัตรโดยสาร ไม่อนุญาต ให้ยืดระยะเวลาบัตรโดยสาร การเดินทางบนเที่ยวบิน สุดท้ายที่ระบุบนบัตรโดยสารจะต้องไม่เกินอายุบัตร โดยสาร ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัลบางประเภท หรือ บัตรโดยสารรางวัลที่แลกจากรายการส่งเสริมการ ขายพิเศษอาจอายุน้อยกว่าหนึ่ง (1) ปี
 15. ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางแบบสลับเที่ยวบินการเดินทาง ผู้โดยสารต้องเดินทางเรียงลำดับเที่ยวบินตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
 16. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสายการบินในทุกกรณี
 17. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้โอน สิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือขอรับเงินคืน รวมถึงการขาย และการแลกเปลี่ยน (barter) บัตรโดยสารรางวัลกับ บุคคลอื่น
 18. การขายหรือการแลกเปลี่ยน (barter) คะแนนสะสม บัตรโดยสารรางวัล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ รายการสะสมคะแนนจะเป็นผลให้คะแนนสะสมและ รางวัลทั้งหมดของสมาชิกถูกระงับการใช้ และถูกเพิก ถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกรายการ ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อบริษัท การบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) และ/หรือสายการบินที่ร่วมรายการ
 19. การเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 20. บัตรโดยสารรางวัลทุกใบถือเป็นเอกสารการเดินทาง และจะถูกออกให้พร้อมเข้าใจโดยพื้นฐานร่วมกันว่า ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์แลกรับบัตรโดยสารรางวัลนั้นยอมรับและจะปฏิบัติตามทุก ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร โดยสารรางวัล และสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งหมด อาทิ หนังสือเดิน ทาง และวีซ่า รวมถึงการฉีดวัคซีนต่าง ๆ สำหรับผู้โดย สารปกติ เด็ก และทารก
 21. ในแต่ละสายการบินที่ร่วมรายการอาจมีช่วงปิดรับจอง บัตรโดยสารรางวัลในบางเที่ยวบิน และจำกัดจำนวนที่ นั่งสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล กรุณา วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพราะที่นั่งรางวัลบัตร โดยสารอาจมีจำกัด
 22. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร เส้นทาง ชั้นโดย สาร เงื่อนไขและประเภทของบัตรโดยสารรางวัล
 23. หลังจากออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันเดินทางหรือเที่ยวบินเท่านั้น โดยบัตรโดยสารรางวัลนั้น ๆ จะต้องยังไม่ถูกใช้ และการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ทั้งนี้ ต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสอย่างน้อยที่สุด 7 วันทำการโดยมีค่าธรรมเนียม (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ก่อนวันเดินทางที่ระบุบน บัตรโดยสาร หรือวันที่ต้องการเดินทาง (ยึดเอาวัน ที่มาถึงก่อนเป็นเกณฑ์) สำหรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ไม่สามารถทำได้
 24. หากสมาชิกที่ทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่ ปรากฏตัว หรือ ไม่แสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสารรางวัลดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่ แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย และไม่สามารถขอคืนคะแนน รวมถึงคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้
 25. ไม่อนุญาตให้อัพเกรดชั้นโดยสารบนบัตรโดยสารรางวัล
 26. บัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วมรายการขึ้นอยู่กับตารางการบินของแต่ละสายการบิน
 27. เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วม รายการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบางกอกแอร์เวย์ส
 28. บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคะแนนที่ใช้แลกรางวัลบัตร โดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อน ไขในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดย มิต้องแจ้ง ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 29. กฎเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสายการบิน
 30. กฎเกณฑ์และเงื่อนไขบัตรโดยสารรางวัลสายการบินที่ร่วมรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ ฟลายเออร์โบนัสหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น