การสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

 1. สมาชิกเริ่มคะแนนสะสมในบัญชีได้เมื่อได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากฟลายเออร์โบนัส
 2. สมาชิกผู้มีชื่อระบุในบัตรผ่านขึ้นเครื่องเป็นผู้ได้รับคะแนนสะสมจากการเดินทางครั้งนั้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจากที่เที่ยวบินที่ใช้เดินทางจริงและตามเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ หรือหมดอายุไม่สามารถสะสมคะแนนได้
 4. สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสในขณะสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และแสดงบัตรที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อใช้สิทธิพิเศษรวมถึงร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส กับสายการบินฯและธุรกิจพันธมิตร สมาชิกอาจปฏิบัติขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปในการสะสมคะแนนกับธุรกิจพันธมิตรบางราย
 5. สมาชิกอาจได้รับข้อเสนอจากรายการส่งเสริมการขายจากฟลายเออร์โบนัสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลสมาชิกของท่าน
 6. สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วม สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ใช้รหัส “PG” และมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) ที่สามารถร่วมสะสมคะแนนได้ สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินที่ร่วมโค้ดแชร์ซึ่งทำการบินโดยสารการบินพันธมิตร

 

คะแนนจากการเดินทางโดยสายการบิน

 1. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของประเภทและจำนวนของคะแนนที่ใช้ในรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส และสามารถเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 3. การเดินทางบนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่สามารถร่วมสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 4. ในกรณีที่การเดินทางมีเหตุที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นผลให้สายการบินฯ ต้องทำการโอนย้ายผู้โดยสารให้ไปเดินทางในเที่ยวบินอื่นหรือสายการบินอื่น สมาชิกยังคงได้รับคะแนนสะสมในจำนวนที่เท่ากับคะแนนที่ได้จากเที่ยวบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารในครั้งแรก สมาชิกควรเก็บบัตรโดยสารตัวจริง ใบเสร็จรับเงิน และบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้เพื่อขอรับคะแนนสะสมจากเที่ยวบินดังกล่าว
 5. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่านต่อการเดินทางด้วยบัตรโดยสารฉบับละ1 ครั้งเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่นั่งที่สมาชิกซื้อในเที่ยวบินนั้นๆ
 6. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการงดร่วมรายการสะสมคะแนนสำหรับบางเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. โดยปกติ สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันเดินทาง ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารกับสายการบินฯ หรือบริษัททัวร์ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินขณะเช็คอิน
   

คะแนนจากธุรกิจพันธมิตร

 1. สมาชิกสะสมคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจากธุรกิจพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการตามรายละเอียด และข้อกำหนดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 2. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเข้าพักโรงแรมในอัตราค่าห้องพักที่โรงแรมกำหนด โดยรับคะแนนสะสมสำหรับสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 ห้องต่อ 1 การเข้าพัก (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนวันและจำนวนห้องที่เข้าพัก)
 3. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการใช้บริการรถเช่าในอัตราที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบอัตราราคาเช่าที่กำหนด และเงื่อนไขได้จากธุรกิจพันธมิตรนั้นๆ
 4. สำหรับการใช้บริการจากพันธมิตรต่างๆ คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะปรากฏในบัญชีสะสมคะแนนของท่านหลังจากที่ท่านได้แสดงบัตรฟลายเออร์โบนัสหรือ แจ้งความประสงค์ร่วมสะสมคะแนนภายใน 45 วันทำการหลังจากการใช้บริการนั้นๆ
 5. ธุรกิจพันธมิตรของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องข้อจำกัดในการให้บริการ และขอบเขตของสิทธิการใช้บริการของสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
   

อายุคะแนนของฟลายเออร์โบนัส

 1. คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสมีอายุ 3 ปีเต็มนับจากวันที่บันทึกคะแนนนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมจากการเดินทางในวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ คะแนนที่หมดอายุถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกลบออกจากบัญชี
 2. ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการแจ้งข้อมูลแก่สมาชิกที่นอกเหนือไปจากมาตรฐานการติดต่อสื่อสารที่กำหนดไว้ อาทิการแจ้งวันที่ และจำนวนคะแนนที่จะหมดอายุ