ประเภทของสมาชิก

 1. สมาชิกระดับ Priority สามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับ Premier ได้ เมื่อสะสมคะแนนปกติจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครบ 250 คะแนน* หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน คะแนนโบนัสพิเศษ คะแนนสะสมที่ได้จากการใช้บริการอื่นๆของสายการบินฯ หรือธุรกิจพันธมิตร และคะแนนจากกิจกรรมส่งเสริมการขายจะไม่ถูกนับรวมเพื่อใช้ในการเลื่อนระดับสมาชิก
 2. เมื่อสมาชิกได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมโบนัสทันที 20 คะแนน และฟลายเออร์โบนัสจะจัดส่งบัตรสมาชิกใหม่ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนในการสมัครสมาชิกภายในสี่สัปดาห์
 3. ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน เลื่อนและลดระดับของสมาชิก คะแนนสะสมจากการเดินทางกับสายการบินเท่านั้นที่นำมาคิดในปีปฏิทิน และพิจารณาระดับสมาชิกในปีนั้นๆ
 4. หากสมาชิกระดับ Premier สะสมคะแนนจากการบินเพื่อรักษาระดับสมาชิก Premier ภายในปีนั้นๆได้ไม่ถึงอัตราที่กำหนด สมาชิกจะยังคงสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกในระดับ Priority
   

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก

 1. สมาชิกจะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier จากการสะสมคะแนนปกติจากสายการบินครบ 250 คะแนนที่มีสิทธิ์* หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันโดยไม่นับคะนนโบนัส คะแนนจากรายการส่งเสริมการขายและสะสมจากธุรกิจพันธมิตร
 2. ฟลายเออร์โบนัสจะทำการประมวลผลคะแนนสะสมเพื่อปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกทุกสิ้นเดือน และจะเลื่อนระดับให้สมาชิกในเดือนถัดไป สมาชิกพรีเมียร์สามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์ของสถานะพรีเมียร์ได้หลังจากได้รับการปรับเลื่อนสถานะ
   

การใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก
ผู้โดยสารที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์การเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 10 กก. บนเที่ยวบินที่ขายและทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จากการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสด้วยตนเองบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสก่อนการเช็คอิน
 

การใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียร์

 1. ห้องรับรองผู้โดยสารที่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์สามารถเข้าใช้บริการได้หากสมาชิกเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สประกอบด้วยห้องรับรองผู้โดยสารผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สนามบินสมุย และสนามบินเสียมราฐ
 2. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์ต้องแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์ของท่าน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบินของท่านและผู้ร่วมเดินทาง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ
 3. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ และผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 สมาชิกเท่านั้น
 4. สมาชิกระดับพรีเมียร์จะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ในกรณีที่
  • ไม่ได้เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ
  • ไม่มีบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และ/หรือ
  • บัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์หมดอายุชื่อ และ/หรือ
  • ผู้โดยสารที่แสดงบนบัตรขึ้นเครื่องไม่ตรงกับชื่อที่แสดงอยู่บนบัตรสมาชิก

*คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ คะแนนปกติที่สะสมจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยไม่นับรวมคะแนนโบนัสทุกประเภท และไม่นับรวมคะแนนที่ได้รับจากธุรกิจพันธมิตร

**เที่ยวบินที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ การเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์