การสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

วิธีการสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/flyerbonus ซึ่งหมายความว่าสมาชิกได้รับทราบ และยอมรับกฎเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ของฟลายเออร์โบนัสแล้ว โดยฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมาชิก
 2. เลขที่สมาชิกและบัญชีคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสรวมถึงคะแนนสะสมในบัญชีสะสมคะแนนไม่สามารถโอนจากสมาชิกท่านหนึ่งไปยังอีกท่านหนึ่งได้ไม่ว่าในกรณีใด
 3. การขอรับคะแนนย้อนหลังจากการเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกสามารถกระทำได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 4. เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ให้ถือว่าท่านได้ให้สิทธิ์กับรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสในการใช้ข้อมูลต่างๆของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • เพื่อการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร การเช็คอิน การบริการภาคพื้นดินในสนามบิน การบริการบนเครื่องบิน และบริการอื่นๆเมื่อโดยสารทางอากาศ
  • เพื่อการแจ้งข่าวสาร คำแนะนำ คำชี้แจง และการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการจากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัตการเมื่อเกิดเหตุการณ์ในการบริการ
  • การทำการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการหรือสิทธิพิเศษจากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
  • การพัฒนาสินค้าและการบริการใหม่
  • เพื่อการแจ้งข่าวสาร คำแนะนำ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของฟลายเออร์โบนัส
  • เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ และคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในเครือของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และธุรกิจพันธมิตร
  • เพื่อตอบคำถามและตอบสนองต่อคำร้องจากสมาชิก
    

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่ไม่มีกฎข้อห้ามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรายการสะสมคะแนน
 2. สมาชิก 1 ท่านสามารถมีบัญชีสะสมคะแนนของฟลายเออร์โบนัสได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยในบัตรสมาชิกจะระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุลจริงที่ตรงกับหลักฐานการเดินทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว อาทิ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ www.bangkokair.com/flyerbonus อนึ่งในกรณีเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลสมาชิกจะต้องมีเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานซึ่งทางฟลายเออร์โบนัสสามารถขอตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
   

การยกเลิกการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

 1. สมาชิกสามารถยกเลิกสถานภาพสมาชิกของตนเองได้ทุกเวลา โดยแจ้งความจำนงทางเว็บไซต์หรือทางอีเมล์ โดยต้องนำส่งบัตรสมาชิกคืน และคะแนนสะสมในบัญชีจะเป็นโมฆะไปโดยปริยาย
 2. บัญชีคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสที่ไม่มีการสะสมคะแนนเป็นเวลาเกิน 12 เดือนติดต่อกัน จะถูกระงับการเข้าใช้ระบบสมาชิกบนเว็บไซต์ และจะถูกระงับสถานะการเป็นสมาชิกเมื่อคะแนนสะสมทั้งหมดในบัญชีสมาชิกหมดอายุทั้งนี้ บัญชีสมาชิกใหม่ที่ไม่มีการสะสมคะแนนเป็นเวลาเกิน 12 เดือนติดต่อกัน จะถูกระงับสถานะการเป็นสมาชิกทันที
 3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก หรือเพิกถอนสถานภาพสมาชิกซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่สมาชิก:
  • ไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส รวมถึงเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • พยายามหาผลประโยชน์จากฟลายเออร์โบนัส โดยการปลอมแปลงข้อมูล และเอกสารในทางที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามกฏหมาย แสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควรขณะใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ
  • ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ฟลายเออร์โบนัสจะปิดบัญชีนั้น มีผลทำให้คะแนนสะสมในบัญชีเป็นโมฆะไป
    

บัตรสมาชิก และเงื่อนไขของบัตร

 1. สมาชิกสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกชั่วคราวได้จากเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส ซึ่งบนบัตรจะแสดงชื่อ นามสกุลของสมาชิกตามที่ลงทะเบียนไว้เมื่อสมาชิกสะสมครบ 100 คะแนนฟลายเออร์โบนัส สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกถาวร(ระดับ Priority) โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 2. สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก และแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้งที่ใช้บริการจากสายการบินและธุรกิจพันธมิตรเพื่อที่จะรับคะแนนสะสม และใช้สิทธิพิเศษจากการใช้บริการนั้นๆ
 3. สถานภาพการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิกไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ บัตรสมาชิกถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสมาชิกต้องนำส่งคืน ในกรณีที่มีการร้องขอ หากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตรวจพบว่าสมาชิกกระทำการใดๆ ที่ผิดเงื่อนไขของบัตร และรายการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิกนั้นๆ ได้หมายเลขสมาชิก บัตรสมาชิก และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 4. บัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสไม่สามารถใช้ได้ หากบัตรหมดอายุหรือเมื่อสิ้นสุดสถานภาพสมาชิก
 5. ในกรณีบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือเกิดความเสียหายเนื่องจากมีรอยตำหนิ สมาชิกสามารถขอทำบัตรสมาชิกใบใหม่ได้โดยมีค่าธรรมเนียมการออกบัตร คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ