Examination Result
Examination Result

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เดือนสิงหาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 

ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้  กรุณาเข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล ตามวันและเวลาที่กำหนด  ณ  ห้องแม่โขง  ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่

 

วันที่ 10 สิงหาคม  2555
ลำดับ เวลา ชื่อ-นามสกุล
1 9:00 น. ชาญวิทย์ ไขแสง
2 9:20 น. ศรัญญา ลิ้มศิริวัฒน์
3 9:40 น. จิราพร สำราญจิตร์
4 10:00 น. จุฏาภัทร์ สังวรชาติ
5 10:20 น. วรพรรณ บุญชัย
6 10:40 น. ณิชาวีร์ คำวิรัช
7 11:00 น. นุชนาถ ป้อมพยัคฆ์
8 11:20 น. หนึ่งฤทัย รัตนบัวชุม
9 11:40 น. เกษกัญญา  ทองดี
10 13:00 น. กรรทิมา สาสิงห์
11 13:20 น. สุภัทร ปรีชา
12 13:40 น. อนาวิล ติสุวรรณ
13 14:00 น. ศุภรดา วังกระแส
14 14:20 น. ภานรินทร์ จันทร์แจ่มจรูญ
15 14:40 น. เกศกนก ธิราภรณ์
16 15:00 น. วิจิตรา กล้าสุขุม
17 15:20 น. ลลิตา ก่อวาณิชกุล
18 15:40 น. สริญญา โพนทอง
19 16:00 น. กนกวรรณ พิชยกัลป์

20

16.20 น. สกริน ศุภฤกษ์พรชัย
     

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555
ลำดับ เวลา ชื่อ-นามสกุล
1 9:00 น. วิจิตรา อินพุ่ม
2 9:20 น. มิชุพัลย์ แอมปัญเยา
3 9:40 น. สถาปัตย์  ภู่งาม
4 10:00 น. พิกุล กวีเกียรติอนันต์
5 10:20 น. พิมพ์รวี ฉายศิริ
6 10:40 น. กันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงกลม
7 11:00 น. กิติยา พุทธสอน
8 11:20 น. กชกร แอ๊วสกุลทอง
9 11:40 น. เจริญชัย ขัตติยพรพงศ์
10 13:00 น. ชนาพัทร์ มณีดุลย์
11 13:20 น. สมัชชา กันทะวงศ์
12 13:40 น. กัณธนิก กานต์ธนกุล
13 14:00 น. นนทชัย ชีวินเฉลิมโชติ
14 14:20 น. กิตติ อ่อนจิตร
15 14:40 น. พสุกันต์ ตีระอรรถกร
16 15:00 น. เมธี ชัยโชติ
17 15:20 น. วริษฐ์ ลิมปะถาวรพงศ์
18 15:40 น. อภิชาติ  วันเต๊ะ
19 16:00 น. พัชรพร โกศลสุวิวัฒน์
20 16.20 น. เพชรรัตน์ ประเสริฐวรกุล

 

หมายเหตุ

1.     บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบ

2.     ผู้สมัครทุกท่านกรุณาทำผม - แต่งหน้าด้วยตนเอง

3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาใช้บริการขนส่งสาธารณะ

Message
Close